Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Frequently Asked Questions

zezwolenie krajowej instytucji płatniczej, bieżąca działalność

I ROZSZERZENIE ZEZWOLENIA O USŁUGI PSD2

1. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o rozszerzenie zezwolenia KIP na usługi TPP ?

Należy złożyć wszystkie dokumenty wymagane dla wniosku o wydanie zezwolenia. W przypadku dokumentów, które zostały już złożone w trakcie pierwotnego postępowania licencyjnego, możliwe jest złożenie oświadczenia o aktualności dotychczasowych informacji. W przypadku niektórych dokumentów (jak program działalności i plan finansowy) złożenie takiego oświadczenia nie jest możliwe. Z charakteru tych dokumentów wynika bowiem, że muszą być one dostosowane do nowych usług.

2. Czy KNF może być beneficjentem gwarancji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu świadczenia usług TPP?

Tak

II OBOWIĄZKI RAPORTOWE

1. Czy KIP raportuje dane o oszustwach w wymiarze rocznym czy półrocznym?

Pomimo brzmienia przepisu UUP zobowiązującego KIP do raportowania danych statystycznych dotyczących oszustw w wymiarze rocznym, KNF w rzeczywistości oczekuje by KIP raportował oszustwa w wymiarze półrocznym (zgodnie z wytycznymi EBA).

2. Czy w przypadku wystąpienia poważnego incydentu w sobotę o godzinie 15:00, KIP zobowiązany jest zgłosić ten incydent w ciągu czterech godzin zegarowych?

Zgłoszenie poważnego incydentu KNF powinno nastąpić w ciągu 4 godzin zegarowych tylko w sytuacji, gdy do wykrycia incydentu doszło w godzinach pracy KNF. Gdy do wykrycia incydentu doszło poza godzinami pracy KNF, zgłoszenie poważnego incydentu powinno nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu godzin pracy KNF.