Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Frequently Asked Questions

wpis do rejestru małej instytucji płatniczej, bieżąca działalność, outsourcing, pożyczki, karty kredytowe

I WPIS DO REJESTRU KNF

1. Czy do wniosku o MIP trzeba załączać procedurę zarządzania ryzykiem?

Nie, ale do wniosku o wpis dołącza się oświadczenie o spełnianiu warunków prowadzenia działalności jako MIP, a jednym z nich jest posiadanie procedury zarządzania ryzykiem. 

II OUTSOURCING

1. Czy do MIP stosują się wytyczne w sprawie outspourcingu EBA i KNF?

MIP ma prawo powierzyć innemu przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych. Przepisy UUP dotyczące outsourcing'u stosuje się do MIP odpowiednio (art. 117i UUP). Oznacza to w szczególności, że MIP obowiązana jest zgłosić do KNF zamiar zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy przewidującej powierzenie istotnych czynności operacyjnych (outsourcing kwalifikowany) co najmniej na 14 dni przed jej zawarciem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem.  Należy podkreślić, że outsourcing generuje ryzyko dla MIP, a MIP jest obowiązany zarządzać tym ryzykiem w sposób sformalizowany i w tym celu posiadać procedurę zarządzania ryzykiem (co nie jest równoznaczne z obowiązkiem jej dołączenia do wniosku), musi również zarządzać ryzykiem outsourcingu. Przy ocenie jakości zarządzania tym ryzykiem (zasadniczo dopiero w ramach nadzoru) organy siłą rzeczy będą brać pod uwagę standardy zarządzania ryzykiem outsourcing'u przez instytucje finansowe, kierujące się wytycznymi EBA i KNF. Wytyczne tę stosują się w takim układzie pomocniczo, natomiast wprost nie mogą być podstawą aktów władczych wobec MIP. 

2. Czy osoba niebędąca pracownikiem MIP, przeprowadzająca dla MIP identyfikację klienta, świadczy outsourcing dla MIP czy jest jego agentem, podlegającym wpisowi do rejestru MIP?

Osoba taka zazwyczaj świadczy MIP outsourcing, ale nie jest wykluczone ukształtowanie takiej działalności inaczej niż outsourcing. Osoba taka będzie może być agentem wymagającym zgłoszenia do rejestru wyłącznie jeśli będzie wykonywała również dalsze czynności z zakresu świadczenia usługi płatniczej. W każdym przypadku umowa pomiędzy MIP a taką osobą powinna zostać zawarta na piśmie. 

6. W jaki sposób MIP powinna chronić środki pieniężne swoich użytkowników?

MIP obowiązana jest chronić środki pieniężne użytkowników w sposób analogiczny do krajowej instytucji płatniczej (KIP). W szczególności, MIP może wywiązać się z obowiązku ochrony środków użytkowników poprzez przechowywanie ich na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym w banku krajowym, instytucji kredytowej lub oddziale banku zagranicznego. W razie prowadzenia egzekucji przeciw MIP środki użytkowników przechowywane na wyodrębnionych rachunkach są wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, a w razie ogłoszenia upadłości MIP, środki te są wyłączone z masy upadłości.

III DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

1. Czy MIP korzysta z prawa do posiadania rachunku z art 4. ust. 8 UUP?

Tak.

2. Czy MIP może prowadzić rachunki płatnicze dla użytkowników?

Tak, ale łączna wysokość środków pieniężnych przechowywanych na rachunku lub rachunkach płatniczych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości 2000 EUR.

3. W jaki sposób MIP powinna chronić środki pieniężne swoich użytkowników?

MIP obowiązana jest chronić środki pieniężne użytkowników w sposób analogiczny do krajowej instytucji płatniczej (KIP). W szczególności, MIP może wywiązać się z obowiązku ochrony środków użytkowników poprzez przechowywanie ich na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym w banku krajowym, instytucji kredytowej lub oddziale banku zagranicznego. W razie prowadzenia egzekucji przeciw MIP środki użytkowników przechowywane na wyodrębnionych rachunkach są wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, a w razie ogłoszenia upadłości MIP, środki te są wyłączone z masy upadłości.

IV POŻYCZKI I KARTY KREDYTOWE MIP

1. Czy MIP może udzielać pożyczek i wydawać karty kredytowe?

Tak, MIP może udzielać pożyczek. Polskie organy nadzoru jak dotąd nie przesądziły dotychczas, czy MIP może udzielać wyłącznie pożyczek w postaci overdraft w rachunku (dla posiadacza lub akceptanta) i karty kredytowej, czy jednak mogą również równolegle udzielać klasycznych pożyczek, przykładowo przez sieć punktów sprzedaży czy agentów. W niektórych krajach organy nie pozwalają instytucjom płatniczym na udzielanie pożyczek innych niż overdraft i karta kredytowa. Sformułowanie polskiego przepisu nie daje podstaw do wykluczenia możliwości udzielania pożyczek "klasycznych".

2. Czy karty kredytowe wydawane przez MIP podobnie jak karty kredytowe banków i SKOK są wyłączone z limitów ustawy antylichwiarskiej?

Tak, karty kredytowe MIP czy KIP korzystają z tych samych preferencji co karty kredytowe banków i SKOK. Z uwagi na obecnie obowiązującą definicję kart kredytowych w ustawie o kredycie konsumenckim zwolnieniem od limitów objęte są wyłącznie karty wydane we współpracy z organizacją kartową, a nie np. karta kredytowa w postaci aplikacji. Z uwagi na to, że w tym przypadku korzysta się z wyjątku od zasady ogólnej, kluczowe jest prawidłowe, całościowe skonstruowanie produktu. Przede wszystkim zapewnić trzeba, aby "przypadkowo" nie wydać karty debetowej z overdraftem w rachunku płatniczym (overdraft w rachunku instytucji płatniczej nie korzysta ze zwolnienia od limitów kosztów pozaodsektowych - w tym przypadku przepis obejmuje tylko produkty banków i SKOK) zamiast karty kredytowej.