Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Opłata i warunki uczestnictwa

1 uczestnik

PLN 890 z VAT

PLN 1290 z VAT po 18.10.2019

2 uczestników

PLN 1 590 z VAT

PLN 1890 z VAT po 18.10.2019

Mała instytucja płatnicza

PLN 390 z VAT

 

Aktualny klient dlk legal

nie otrzymałeś zaproszenia?
napisz po ofertę specjalną

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Organizatorem warsztatów #Uregulowani 2019+ oraz administratorem strony www.uregulowani.com jest DLK LEGAL Korus sp.k.
2. Rejestracji na wydarzenie można dokonać:
2.1. przez formularz online na stronie www.uregulowani.com lub
2.2. pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą proforma (na adres uczestnika, a jeśli podany został adres innej jednostki - także na ten adres).
3. Uczestnictwo w #Uregulowani 2019+ jest odpłatne. Wysokość opłaty obowiązującej w dniu dokonania zgłoszenia wynika z informacji na stronie www.uregulowani.com.
4. Obniżona opłata za uczestnictwo dla dwóch osób z jednej organizacji obowiązuje wyłącznie w przypadku jednoczesnego zgłoszenia tych osób.
5. Opłata obejmuje uczestnictwo w obydwu panelach szkolenia, dostęp do materiałów szkoleniowych, catering podczas przerw kawowych, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości niezależnie od rzeczywistego czasu uczestnictwa w wydarzeniu. W przypadku wymiennego delegowania kilku osób na jeden dzień szkolenia, opłata jest pobierana odrębnie od każdej osoby.
6. Zgłoszenia uczestników może dokonać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
7. Rejestrujący zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma, jednak nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia. Zapłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma.
8. Zgłoszenie oraz dokonana zapłata nie może zostać odwołane.
9. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres [email protected] Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 od dnia jej otrzymania.
10. Dokonując zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Jeżeli uczestnikiem szkolenia jest inna osoba niż zgłaszający, zgłaszający jest zobowiązany przekazać zgłaszanemu uczestnikowi informację o przetwarzaniu jej danych osobowych zawarte w poniższej klauzuli informacyjnej. Zgłaszający oświadcza, iż otrzymał zgodę uczestnika na podanie jego danych DLK Legal.


Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez DLK Legal Korus sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 237/2, e-mail: [email protected] (administrator danych) w celu przeprowadzenia szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych). Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w warsztatach. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 90 dni po dacie szkolenia i mogą zostać powierzone dostawcom usług IT (hosting, email). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku naruszenia przepisów osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).